Một phiên họp tại Trung tâm

Hội đồng trọng tài (gồm 03 TTV) mở Phiên họp giải quyết Vụ tranh chấp số MB.08.20 ngày 18/01/2021.